top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

1. ความสัมพันธ์ในทางสัญญา

ข้อกำหนดในการใช้ (หรือ “ข้อกำหนด”) จะครอบคลุมการเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ของท่านซึ่งเป็นบุคคลจากภายในประเทศใดๆ ในโลก ซึ่งจัดทำให้มีโดยบริษัท โลจิสตี จำกัด ซึ่ง จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559116504 (รวมเรียกว่า “บริษัท”)

กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการเข้าถึงหรือใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของท่านจะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท หากท่านไม่ยินยอมกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้แทนข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้กับท่าน บริษัทอาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านในทันที หรือหยุดให้บริการ หรือปฏิเสธมิให้มีการเข้าถึงบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดๆ ของบริการ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่าง เช่น นโยบายสำหรับเหตุการณ์บางอย่าง กิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขาย และจะมีการเปิดเผยข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีอำนาจเหนือข้อกำหนดทั่วไป ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งของบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอาจแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นบางครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลเมื่อบริษัทได้ประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวหรือนโยบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแก้ไขไว้ในที่นี้ การเข้าถึงหรือการใช้บริการต่างๆ ของท่านต่อ หลังจากที่มีการประกาศ จะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไข

ข้อมูลการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการต่างๆ จะอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ http://www.logisty.asia บริษัทอาจให้ข้อมูลที่จำเป็น (รวมทั้งข้อมูลติดต่อท่าน) แก่ผู้ดำเนินการเรื่องสินไหมทดแทนหรือบริษัทประกัน หากมีการร้องเรียน ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง ซึ่งอาจรวมถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับท่านและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมทั้งคนขับรถจากเครือข่ายบริษัทขนส่ง) และหากข้อมูลหรือประวัติดังกล่าวจำเป็นต่อการแก้ไขการร้องเรียน ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง อันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล

2. คำนิยามในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
“บริษัท” ในข้อกำหนดนี้ หมายถึง บริษัท โลจิสตี จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เลขที่นิติบุคคล 0105559116504 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 63/46 ถ.เสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
 “Logisty Platform” ในข้อกำหนดนี้ หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ให้ผู้รับบริการแอปพลิเคชันของบริษัทหรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ละอันเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) จัดการและกำหนดการขนส่งและ/หรือบริการโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริการดังกล่าว รวมทั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามอิสระ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามอิสระ ผู้ให้บริการรับจัดการโลจิสติกส์บุคคลที่สามอิสระ ภายใต้ข้อตกลงกับบริษัท (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) ท่านรับทราบว่าบริษัทมิได้ให้บริการการขนส่งหรือบริการโลจิสติกส์หรือการดำเนินงานในฐานะผู้ขนส่ง และบริการการขนส่งหรือบริการโลจิสติกส์ดังกล่าวทั้งหมดนั้น ให้บริการโดยคู่สัญญาบุคคลที่สามอิสระที่มิได้เป็นลูกจ้าง
ของบริษัทหรือบริษัทต่างๆ ในเครือ
“บริการ” ในข้อกำหนดนี้ หมายถึง การให้ข้อมูลของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงการให้การเข้าถึงเนื้อหาและเครื่องมือต่างๆ สำหรับการจัดการและกำหนดการขนส่งและ/หรือบริการโลจิสติกส์ที่อยู่ใน Logisty Platform เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัท
“ผู้ใช้/ท่าน” ในข้อกำหนดนี้ หมายถึง ผู้ที่ทำการลงทะเบียนและใช้งาน Logisty Platform
“ผู้รับบริการ” ในข้อกำหนดนี้ หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่ตกลงใช้บริการ Logisty Platform ในการหาผู้ให้บริการ
“ผู้ให้บริการ/ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม” ในข้อกำหนดนี้ หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่ตกลงใช้ Logisty Platform ในการบริหารจัดการงานและการตอบรับงานจากทางผู้รับบริการ 
“งาน” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ หมายถึง การจัดการและกำหนดการขนส่ง และ/หรือการให้บริการโลจิสติกส์หรือบริการใดๆ ที่ผู้ให้บริการดำเนินการตามคำร้องขอของผู้รับบริการผ่านทาง ใช้ Logisty Platform
ทั้งนี้บริษัท อาจให้ข้อมูลที่จำเป็น (รวมทั้งข้อมูลติดต่อท่าน) แก่ผู้ดำเนินการเรื่องสินไหมทดแทนหรือบริษัทประกัน หากมีการร้องเรียน ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง ซึ่งอาจรวมถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับท่านและผู้ให้บริการ (รวมทั้งคนขับรถจากเครือข่ายบริษัทขนส่ง) และหากข้อมูลหรือประวัติดังกล่าวจำเป็นต่อการแก้ไขการร้องเรียน ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง
Logisty Platform เป็นเพียงเครื่องมือหรือสถานที่จำลองที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารและการจัดการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเท่านั้น โดยบริษัทผ่านทาง Logisty Platform เสนอข้อมูลผู้ให้บริการและวิธีการในการได้มาซึ่งผู้ให้บริการ แต่ไม่ได้เป็นผู้จัดหาผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือปฏิบัติตนเสมอผู้ให้บริการ และบริษัทไม่มีความรับผิดชอบและหรือความรับผิดทางกฎหมายต่อการบริการที่ผู้ให้บริการดำเนินการต่อผู้รับบริการ

 

3. บทบัญญัติทั่วไป
3.1 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทโดยใช้ช่องทางการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการแจ้งข่าวสาร แสดงรายละเอียด หรือข้อมูลอื่นๆ จากทางบริษัท โดยผ่านทางอีเมล์หรือเว็บไซต์ นั้นเปรียบเสมอการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กฎหมายไทยกำหนด 
3.2 บัญชีผู้ใช้ (User Accounts)
(ก)    ในกรณีที่ท่านใช้บริการ Logisty Platform เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านในการดูแลรักษาข้อมูลและรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้ของท่านสำหรับการจำกัดการเข้าใช้ในอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคต่างๆ ของท่าน และท่านเห็นด้วยและยอมรับในความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ท่านจะไม่โยกย้ายถ่ายโอนบัญชีผู้ใช้ของท่านไปให้ยังบุคคลอื่น ท่านรับรู้ว่าบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการที่บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านซึ่งเป็นผลมาจากการโจรกรรมหรือการทุจริตอื่นในบัญชีผู้ใช้ของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ยกเลิกการให้บริการ การยกเลิกบัญชีผู้ใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในดุลยพินิจของทางบริษัท โดยถือว่าผู้รับบริการเห็นชอบตามดุลยพินิจของบริษัท
(ข)    การลงทะเบียนบัญชีจำเป็นต้องให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอายุของผู้ให้บริการ สมุดบัญชีธนาคาร รวมทั้งวิธีการจ่ายเงินที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งวิธี (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้) ให้แก่บริษัท
(ค)    การพิสูจน์ตัวตน ในกรณีที่บริษัทต้องการพิสูจน์ตัวตนของท่าน ท่านต้องแสดงหลักฐานในการพิสูจน์ตัวตนของท่านกับเราภายใน 7 วัน
(ง)    ในกรณีที่ผู้รับบริการอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในพื้นที่ของท่าน) ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัท 
(จ)    ท่านยินยอมที่จะรักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านไม่รักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีวิธีการชำระเงินที่หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ หรืออาจะทำให้บริษัทยกเลิกข้อตกลงนี้กับท่าน 
(ฉ)    ท่านจะมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว เว้นเสียแต่ว่าบริษัทได้อนุมัติไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
3.3 ใบอนุญาต
ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และบริษัทจะให้ใบอนุญาตซึ่งจำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีสิทธิย่อย ไม่สามารถถ่ายโอน และสามารถเพิกถอนได้แก่: (1) การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ และ (2) การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำขึ้นให้มีผ่านบริการในแต่ละกรณีเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้า บริษัทและผู้ออกใบอนุญาตของบริษัทขอสงวนสิทธิใดๆ ที่มิได้อธิบายไว้ในที่นี้
3.4 การยกเลิกบัญชีผู้ใช้
ท่านสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราที่ hi.logisty@gmail.com 

3.5 การใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เงื่อนไขของการใช้บริการ Logisty Platform ท่านให้การรับประกันว่าท่านจะไม่ใช้บริการ สำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อกำหนดนี้ ท่านจะไม่ใช้บริการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริการหรือบุคคลอื่นที่ใช้บริการ ท่านจะไม่คัดลอก หรือทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลใดๆ ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับบริการ 
เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงการให้บริการ เช่น ตัวหนังสือ ภาพกราฟฟิค โลโก้ รูปภาพ ตลอดจนบทความต่างๆ หรือโปรแกรม(software) ที่ใช้ในบริการถือเป็นสมบัติของบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ โดยถูกควบคุมโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ท่านเข้าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อห้ามต่างๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติม
ท่านจะไม่แก้ไข ถ่ายโอน ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ขาย หรือสร้างงานย่อยจากเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในบริการ  เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบริการไม่อนุญาตให้นำมาขายซ้ำ 
3.6 การสิ้นสุด/การจำกัดการเข้าถึง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการสิ้นสุดหรือจำกัดการเข้าถึงของท่านถึงบริการหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ผลของเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับบริษัทซึ่งเกิดจากการใช้บริการหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ การเป็นลูกจ้าง หุ้นส่วน พันธมิตร หรือ นายหน้า 
ผลของเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายและกระบวนการทางกฎหมาย และข้อกำหนดหรือ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่ได้เขียนในเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อกฎหมายเหล่านั้น
ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดให้ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่สอดข้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในทางกฎหมาย รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ถึงการรับประกัน หรือการจำกัดความรับผิด ที่กล่าวมาข้างต้น จะให้บังคับใช้ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดตามเจตนารมณ์และผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงฉบับนี้
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้รับบริการกับบริษัท การสื่อสารด้วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวาจา หรือจดหมาย ระหว่างผู้รับบริการ และบริษัท หรือ การแจ้งเตือนใดๆทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารทางธุรกิจที่ใช้อ้างอิงได้ในศาล 
3.7 การส่งข้อความ
ในการสร้างบัญชี ท่านยินยอมว่าบริการอาจส่งข้อความ (SMS) ที่มีข้อมูลให้แก่ท่าน ซึ่งการส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจทั่วไปในการใช้บริการของท่าน ท่านอาจเลือกไม่รับข้อความ (SMS) จากบริษัทด้วยการส่งอีเมลไปที่ hi.logisty@gmail.com และระบุว่าท่านไม่ปรารถนาที่จะรับข้อความดังกล่าวอีกต่อไป รวมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่รับข้อความ ท่านรับทราบว่าการเลือกไม่รับข้อความ (SMS) อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน

3.8 รหัสโปรโมชั่น
บริษัทอาจสร้างรหัสโปรโมชั่นที่อาจใช้แลกเครดิตในบัญชี หรือท่านลักษณะอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือบริการของบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้นสำหรับรหัสโปรโมชั่นดังกล่าวได้ (รวมเรียกว่า “รหัสโปรโมชั่น”) ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ท่านยินยอมว่ารหัสโปรโมชั่น: (1) จะต้องถูกใช้ตามวัตถุประสงค์และผู้รับสารเป้าหมาย และใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (2) ไม่สามารถทำซ้ำ ขายหรือโอนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม หรือประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ (ไม่ว่าจะประกาศในรูปแบบสาธารณะหรือรูปแบบอื่นๆ) เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากบริษัท (3) อาจถูกยกเลิกโดยบริษัทเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม โดยที่บริษัทมิต้องรับผิด (4) อาจถูกใช้ตามข้อกำหนดเฉพาะที่บริษัทได้กำหนดไว้สำหรับรหัสโปรโมชั่นดังกล่าวเท่านั้น (5) ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และ (6) อาจหมดอายุก่อนที่ท่านจะใช้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือลดเครดิต หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้อื่นๆ ได้รับผ่านรหัสโปรโมชั่น ในกรณีที่การใช้หรือการแลกรหัสโปรโมชั่นเกิดข้อผิดพลาด หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อตกลงสำหรับรหัสโปรโมชั่นที่บังคับใช้หรือข้อตกลงเหล่านี้
3.9 เนื้อหาที่ผู้ใช้จัดหาให้
บริษัทอาจอนุญาตให้ท่านส่ง อัพโหลด ประกาศ หรือทำให้มีแก่บริษัท สำหรับเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นข้อความ เสียงและ/หรือภาพของบริการ รวมทั้งข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เกี่ยวกับบริการ การร้องขอการสนับสนุนและการส่งรายการใดๆ ก็ตามสำหรับการแข่งขันและโปรโมชั่น (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) เป็นบางครั้ง ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านได้มอบให้จะยังคงเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการที่ท่านได้มอบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ แก่บริษัท ท่านได้มอบใบอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีวันหมดอายุ ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ให้แก่บริษัท พร้อมด้วยสิทธิ์ที่จะออกใบอนุญาตย่อย รวมทั้งที่จะใช้ คัดลอก แก้ไข สร้างงานดัดแปลง แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณชน และใช้ประโยชน์ ในลักษณะใดของเนื้อหาของผู้ใช้ ในรูปแบบและช่องทางการแจกจ่ายทั้งหมดที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (รวมทั้งที่เกี่ยวกับบริการและธุรกิจของบริษัทและในเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่หรือขอความยินยอมจากท่าน และมิต้องมีการชำระเงินให้แก่ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคอื่นๆ ใดๆ
ท่านรับรองและรับประกันว่า: (1) ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือท่านมีสิทธิ ใบอนุญาต ความยินยอมทั้งหมดและออกใบอนุญาตที่จำเป็นให้แก่บริษัท เพื่อใช้เนื้อหาของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ด้านบน และ (2) เนื้อหาของผู้ใช้หรือการส่ง การอัพโหลด การเผยแพร่หรือการทำให้มีสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของบริษัท ตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้จะไม่เป็นการฝ่าฝืน เป็นในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับใช้ใดๆ
ท่านยินยอมที่จะไม่มอบเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง รุนแรง ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พอใจตามที่บริษัทพิจารณาด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะได้รับการปกป้องโดยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม บริษัทอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะทบทวน ตรวจสอบหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
3.10 การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์
ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรับการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ อาจมีอัตราและค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลการส่งข้อความของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน หากท่านเข้าถึงหรือใช้บริการจากอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานแบบไร้สาย และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออัตราและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับและอัปเดตฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการและแอปพลิเคชันและการอัพเดตใดๆ ก็ตาม บริษัทจะไม่รับประกันว่าบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการจะทำงานบนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะใดๆ นอกจากนี้ Logisty Platform อาจมีการทำงานที่ผิดปกติและล่าช้าตามธรรมชาติเนื่องจากการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และอิเล็กทรอนิกส์
3.11 ความเกี่ยวข้องกับผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามอื่นๆ
ในระหว่างการใช้บริการ ท่านสามารถติดต่อกับซื้อสินค้าและ/หรือบริการจาก หรือร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สาม ผู้ลงโฆษณา หรือผู้สนับสนุนที่แสดงสินค้าและ/หรือบริการของตนผ่าน Logisty Platform (รวมเรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สาม”) กิจกรรมใดๆ และข้อกำหนดข้อกำหนดการรับประกัน หรือการเป็นตัวแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างท่านและผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการติดต่อ การซื้อ การทำธุรกรรม หรือการส่งเสริมการขายระหว่างท่านกับผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามดังกล่าว บริษัทไม่รับรองการใช้งานหรือเว็บไซต์ใดๆ บนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันผ่านทางบริการแอปพลิเคชันและ/หรือซอฟต์แวร์ของผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สาม และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์บริการหรืออื่นๆ จากเว็บไซต์ผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สาม บริษัทให้บริการแก่ท่านตามข้อกำหนดนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามท่านตระหนักดีว่า ผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามบางรายอาจต้องการข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือแตกต่างก่อนที่ท่านจะใช้หรือเข้าถึงสินค้าหรือบริการดังกล่าว และบริษัทไม่ได้เป็นภาคี และไม่รับผิดชอบใด ๆ และ/หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าวระหว่างท่านกับผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามรายอื่น
บริษัทอาจพึ่งพาโฆษณาและการตลาดของผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามที่จัดทำผ่านทาง Logisty Platform และกลไกอื่นๆ เพื่ออุดหนุนการบริการและ/หรือสร้างรายได้เพิ่มเติม การยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ท่านยอมรับจะได้รับการโฆษณาและการตลาดดังกล่าว หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาดังกล่าวท่านต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงขึ้นหรือปฏิเสธการใช้บริการหากท่านเลือกที่จะไม่รับบริการโฆษณาเหล่านี้ ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่านี้ถ้ามีจะประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.logisty.asia ท่านยินยอมให้บริษัทจัดรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้บริการของท่านโดยไม่ระบุชื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ลูกค้าหรือรายงานหรือการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกัน ท่านยอมรับว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการและการติดต่อกับผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่สามที่ท่านโต้ตอบด้วยผ่านทางบริการและ/หรือโฆษณาหรือการตลาดที่จัดทำผ่านทางบริการ
3.12 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมแก้ไข เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในข้อตกลงฉบับนี้  ได้ตลอดเวลา โดยจะมีผลบังคับใช้ในทันนี้โดยอาจไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยให้ถือว่าฉบับที่ปรับปรุงล่าสุดนั้นจะบังคับใช้แทนที่ฉบับก่อนหน้านั้นทั้งหมด บริษัทมีความปรารถนาให้ผู้ใช้เข้ามาอ่านและทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ในอนาคตและท่านไม่สามารถยอมรับได้ หรือไม่สามารถทำตามได้ ท่านต้องยกเลิก หรือหยุดใช้งานบริการในทันนี้ ถ้าท่านยืนยันที่จะใช้บริการต่อไป การแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงฉบับนี้จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 
4. ข้อตกลงของผู้ให้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทำขึ้นระหว่างผู้ให้บริการกับบริษัท โดยที่ผู้ให้บริการต้องผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดจึงจะสามารถรับงานจากผู้รับบริการ (บุคคลที่3) ผ่านทางบริการของบริษัทได้ โดยบริษัทอาจจะกล่าวถึงผู้ให้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือ Logisty Platform หรือ แพลตฟอร์มอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 
4.1 บทบัญญัติทั่วไป
4.1.1 คำชี้แจงเบื้องต้น 
บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการ Logisty Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการซึ่งผ่านเกณฑ์การทำงานตามกฎหมาย โดยบริษัทให้บริการ Logisty Platform ทั้งแพลตฟอร์มบนเว็บและแพลตฟอร์มบนมือถือ ซึ่งผู้รับบริการอาจติดต่อผู้ให้บริการผ่านทางเครือข่ายของบริษัทเพื่อร้องขอให้ผู้ให้บริการทำงานตามที่ผู้รับบริการเสนอ โดยบริษัทและผู้ให้บริการมีเจตนาที่จะให้ผู้ให้บริการทำงานตามที่ผู้รับบริการร้องขอ และถือว่าการทำงานของผู้ให้บริการนั้นเป็นการทำงานโดยอิสระ และผู้ให้บริการไม่ได้เป็นลูกจ้าง หุ้นส่วน ธุรกิจร่วมค้า สาขาย่อย ของบริษัทหรือผู้รับบริการแต่อย่างใด บริษัทไม่ได้กำหนดการทำงานของผู้ให้บริการในข้อตกลงฉบับนี้และไม่ได้เป็นนายจ้างของผู้ให้บริการ หน้าที่ของบริษัทจำกัดเพียงการให้บริการเทคโนโลยีแพลตฟอร์มซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการและรวมถึงชำระค่าใช้จ่ายระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
4.1.2 Logisty Platform
ผู้ให้บริการต้องทำความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ Logisty Platform ซึ่งการเข้าใช้บริการนี้ถือว่าผู้ให้บริการได้ทำความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงนี้ ซึ่งข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับในช่วงเวลาหนึ่งตามดุลยพินิจของบริษัท ผู้รับบริการจะประกาศงานที่ต้องการบน Logisty Platform โดยกำหนดลักษณะงานที่จำเป็น โดยงานที่ประกาศจะประกอบด้วย วันและเวลาที่ต้องทำงาน และลักษณะงานเบื้องต้น และอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ให้บริการจะมีโอกาสในการพิจารณางานและเลือกรับงานที่อยู่ในขอบเขตการให้บริการของผู้ให้บริการซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้บริการ โดยข้อตกลงนี้บริษัทไม่สามารถรับประกันจำนวนของงานขั้นต่ำต่อผู้ให้บริการได้  
เมื่อผู้ให้บริการเลือกรับงาน Logisty Platform จะทำการยืนยันว่าผู้ให้บริการตอบรับการทำงานจากผู้รับบริการ และเมื่อมีการตอบรับการทำงาน สัญญาจะถูกจัดทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการทำงานให้สำเร็จ โดยผู้ให้บริการยอมรับว่า ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของบริษัท อาจจะถูกส่งให้แก่ผู้รับบริการโดยผ่านทาง Logisty Platform หรือทางอื่นหลังจากการตอบรับงาน
4.1.3 คุณสมบัติของผู้ให้บริการ
โดยการเข้าเป็นผู้ให้บริการของ Logisty Platform ท่านเข้าใจและยอมรับว่า
•    ท่านมีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่าน (หากมิใช่ 20 ปี) ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีสิทธิ์ตามกฎหมาย อำนาจ และความสามารถในการใช้บริการ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการ
•    ท่านไม่เคยถูกกล่าวหา ได้รับการคุมความประพฤติ หรือดำเนินคดีทางอาญาหรือทางแพ่ง
•    ท่านไม่เคยถูกคุมขังโดยคำตัดสินฎีกาสำหรับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพศ และ/หรือการทำลายชีวิตและร่างกาย (เช่นการฆาตกรรม การข่มขืน)
•    ท่านมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรค และ/หรือ ความเจ็บป่วยใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ (เช่นโรคลมชัก) ที่มีผลต่อการให้บริการต่อผู้รับบริการ
•    ท่านไม่มีประวัติด้านอาชญากรรมที่คดียังไม่สิ้นสุด ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่านตามข้อกำหนดในการให้บริการของ บริษัท
•    ท่านได้รับการอนุญาตให้ประกอบการขนส่งสินค้าได้ตามกฎหมายไทย และใบอนุญาตประกอบการขนส่งของท่านไม่เคยถูกเพิกถอนโดยเหตุผลใดๆ
•    ท่านมีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ในการดำเนินงาน และท่านสามารถดำเนินงานด้วยความเป็นมืออาชีพ เรียบร้อยตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงการดำเนินงานทุกงานที่เกิดจากการเลือกรับงานใน Logisty Platform ให้สำเร็จ
•    ท่านมีประกันภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียสำหรับการประกอบการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด
•    ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การตัดสิน และความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความสูญเสีย หรือความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความตาย ความสูญเสียและความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลของการบริการของท่าน
•    ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อใช้บริการ และท่านจะต้องใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ตามกฎหมายเท่านั้น (เช่น ไม่ขนส่งวัสดุอันตรายหรือสิ่งผิดกฎหมาย) โดยที่ท่านรับว่าการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมาถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้
•    ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของท่าน ท่านจะต้องไม่มอบหรือโอนบัญชีของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 
•    ท่านจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความเสียหายของทรัพย์สินต่อท่านบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นๆ 
•    ท่านทราบว่าเมื่อมีการตอบสนองต่อคำร้องขอบริการขนส่งของผู้รับบริการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคมตามมาตรฐานของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่ และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นแต่เพียงผู้เดียว
•    ในการใช้บริการของท่าน ในบางกรณี ท่านจะได้รับการขอให้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ และหากท่านปฏิเสธที่จะให้การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ท่านยอมรับว่าท่านอาจถูกปฏิเสธมิให้เข้าถึงหรือใช้บริการ
•    ท่านขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่านเป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้องที่สุดเท่าที่ท่านทราบและเชื่อมั่น

4.2 การบริการ
ผู้ให้บริการควรจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำการตอบรับงานผ่านทาง Logisty Platform โดยผู้ให้บริการต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเป็นผู้ให้บริการตามที่กฎหมายกำหนดดังเช่นที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมา และโดยอำนาจทางกฎหมายถ้างานใดๆ ที่ต้องการใบอนุญาตในการทำงาน ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้บริการจะต้องสามารถพิสูจน์หลักฐานเหล่านั้นทั้งหมดต่อบริษัทก่อนที่ผู้ให้บริการจะเริ่มทำงานภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
4.2.1 งานที่เสร็จสิ้นแล้ว 
เพื่อยืนยันว่าข้อมูลใน Logisty Platform เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพื่อยืนยันว่าผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะสามารถเข้าถึงงานที่ว่างอยู่บน Logisty Platform เมื่อผู้ให้บริการได้รับงานแล้วจะถือว่าผู้ให้บริการมีพันธะผูกพันจะที่ทำงานให้สำเร็จตามเวลาที่วางไว้และก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ 
การยกเลิกงานโดยผู้ให้บริการอาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนถัดไป ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลาโดยขึ้นอยู่กับทางบริษัท ผู้ให้บริการอาจจะขอเลื่อนวันและเวลาที่จะเข้าทำงานโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยที่ผู้ให้บริการจะต้องเสนอเวลางานใหม่นอกเหนือจากกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนถัดไป ในกรณีที่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการตกลงที่จะเลื่อนเวลาทำงาน ผู้ให้บริการตกลงที่จะแจ้งต่อบริษัทในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะให้บริษัททำการอัพเดทข้อมูลใน Logisty Platform ในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธที่จะเลื่อนเวลาการทำงานออกไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้งานนั้นว่างบน Logisty Platform
ผู้ให้บริการเข้าใจและยอมรับว่าในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามต้องการของผู้รับบริการหลังจากที่ผู้ให้บริการทำการรับงานผ่านทาง Logisty Platform จะถือว่าผู้ให้บริการได้ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งผลที่ตามมาคือมีค่าปรับเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการซึ่งปรากฏอยู่ในส่วนถัดไป และบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา หรือในทางตรงกันข้าม ถ้าการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้เป็นไปโดยผู้รับบริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยโดยไปตามข้อกำหนดการยกเลิกหรือเลื่อนงานจากทางฝั่งผู้รับบริการ โดยข้อกำหนดการยกเลิกงานจะอธิบายในส่วนถัดไป การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดการยกเลิกงานจะมีผลต่อเมื่อได้มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ให้บริการ และข้อกำหนดฉบับล่าสุดจะมาแทนข้อกำหนดฉบับก่อนหน้านั้นทั้งหมด โดยการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการอนุญาตให้บริษัทสามารถหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกงานหรือรวมไปถึงค่าปรับอื่นๆในข้อตกลงฉบับนี้จากค่าจ้างงานของผู้ให้บริการ
4.2.2 คะแนนการให้บริการ
ผู้ให้บริการรับรู้ว่า Logisty Platform มีความตั้งใจที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพที่ให้ผู้รับบริการเข้าถึงเฉพาะผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานการทำงานในระดับสูง โดยผู้ให้บริการรับรู้และยอมรับว่าผู้ให้บริการต้องรักษาคะแนนการให้บริการที่ได้จากผู้รับบริการให้มากกว่าหรือเท่ากับที่ขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนดสำหรับการอยู่ในแพลตฟอร์มต่อไป ซึ่งคะแนนการให้บริการขั้นต่ำจะถูกประกาศอยู่บนเว็ปไซต์ของบริษัท http://www.logisty.asia ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทตามระยะเวลา ในกรณีที่คะแนนการให้บริการต่ำกว่าคะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ บริษัทของสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการในการเข้าถึง Logisty Platform โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ให้บริการรับรู้จากทางบริษัท
4.2.3 การไม่ควบคุม
บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือไม่มีสิทธิในการควบคุมลักษณะหรือวิธีการที่ผู้ให้บริการจะทำงาน รวมถึง แต่ไม่จำกัด เวลาและสถานที่ที่ผู้ให้บริการทำงาน งานที่ผู้ให้บริการเลือก รวมไปถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จ รวมถึงผู้ช่วย ผู้รับเหมาช่วง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จ บริษัทไม่ได้และไม่มีสิทธิในการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของผู้ให้บริการ
เมื่อมีการร้องขอการทำงานล่วงหน้าและซึ่งไม่ได้ไปเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการไม่ได้มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการสามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดหาผู้ช่วยหรือผู้รับเหมาช่วง หรือบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อช่วยทำงานให้สำเร็จ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายการคัดเลือก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการคัดเลือกเป็นของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท และผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมดูแลบุคคลที่คัดเลือกมาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
บริษัทอาจจะทำการร้องข้อให้ผู้ให้บริการทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมส่วนบุคคลของผู้ช่วยหรือผู้รับเหมาช่วงหรือบุคคลที่ผู้ให้บริการจัดจ้างมาทำงานก่อนที่จะเริ่มทำงาน ผู้ให้บริการยอมรับว่าผู้ช่วย ผู้รับเหมาช่วงหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้ให้บริการจัดจ้างมาทำงานจะรักษามาตรฐานการทำงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน
ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าตอบแทนและหรือค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ช่วย ผู้รับเหมาช่วง และบุคคลอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการจัดจ้างมาทำงาน รวมไปถึงภาษีเงินได้ ประกันสังคม (ถ้ามี)
4.3 ค่าบริการของผู้ให้บริการ
4.3.1 ค่าสมัครหรือค่าเข้าใช้บริการ
เมื่อผู้ให้บริการสมัครใช้บริการสำหรับบัญชีที่มีค่าเข้าร่วมบริการ ผู้ให้บริการยอมรับและอนุญาตให้บริษัททำการเรียกชำระเงินโดยผ่านทางบัตรเครดิตหรือวิธีอื่นๆ ที่ได้ตกลง โดยวันและเวลาของการเรียกชำระเงินจะถูกกำหนดโดยบริษัทและแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ โดยบริษัทจะทำการเรียกชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับการชำระเงินที่ไม่สำเร็จหรือเลยกำหนดชำระเงิน 
ผู้ให้บริการจะเสียค่าบริการตามวันที่ได้ใช้บริการจริงในเดือนแรกนับตั้งแต่วันที่เริ่มสมัครใช้บริการ ในส่วนเดือนถัดไปจะคิดค่าบริการเต็มเดือน โดยไม่คำนึงว่าผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกการใช้บริการในเดือนนั้นๆ
4.3.2 ค่าใช้จ่ายในการทำงาน
ผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Logisty Platform โดยเป็นไปตามราคาที่ประกาศใน Logisty Platform
4.3.3 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในกรณีที่งานที่เกิดขึ้นจริงมีมากกว่ารายละเอียดที่แสดงใน Logisty Platform ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องทำการประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นก่อนที่จะเริ่ม บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อรองหรือการเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ให้บริการระบุค่าใช้จ่ายผ่านทาง Logisty Platform ผิดพลาด และเกิดการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้น หากมีการร้องเรียนจากผู้รับบริการถึงค่าใช้จ่ายที่ผิดพลาด ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการคืนเงินค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับบริการด้วยตนเอง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต เป็นต้น โดยบริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ในกรณีที่เกิดการยกเลิกงานโดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามที่ตกลงไว้กับผู้รับบริการและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องเสียค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในส่วนค่าปรับ ยกเว้นผู้รับบริการแสดงความจำนงค์ต่อบริษัทขอไม่รับค่าเสียหาย
4.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน
ผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงาน บริษัทจะไม่ทำการชดเชยหรือคืนเงินให้กับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการทำงาน
ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้จัดเตรียมค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงาน และถือเป็นดุลยพินิจของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวในการหาสถานที่ เวลา และราคา ในจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
4.5 ความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการและบุคคลอื่นๆ
ผู้ให้บริการคือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดในการดำเนินงานภายใต้บริษัท แต่ผู้ให้บริการยอมรับข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงให้บุคคลที่สาม เพื่อจะให้บุคคลที่สามจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้
โดยข้อตกลงนี้จะไม่ตีความว่า บริษัท ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการได้สร้างความเป็นหุ้นส่วน กิจการร่วมค่า ลูกจ้าง หรือตัวแทนใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยวัตถุประสงค์ใดๆ ผู้ให้บริการไม่มีอำนาจในการ (และต้องไม่ถือว่าตัวเองมีอำนาจ) ในการผูกมัดกับบริษัท และผู้ให้บริการจะต้องไม่ทำข้อตกลงหรือเป็นตัวแทนของบริษัท โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากทางบริษัท
ผู้ให้บริการเข้าใจว่า ผู้ให้บริการจะไม่เข้าร่วมในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ให้ต่อพนักงานของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันลาพักร้อน ประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตกลุ่ม การเปลี่ยนปันผลกำไรหรือบำเหน็จบำนาญในการเกษียณอายุและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทจัดไว้ให้พนักงานของบริษัท
4.6 การปกป้อง
ผู้ให้บริการจะต้องปกป้อง และให้ความคุ้มครองบริษัทรวมไปถึงพนักงาน ผู้รับบริการ บุคลากรต่างๆ จากความเสียหาย หนี้สิน การเสื่อมสมรรถภาพ การกระทำ การถูกตัดสิน การลงโทษ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
1.    การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลต่างๆ การโจรกรรม หรือความเสียหายที่เป็นรูปธรรม ที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ให้บริการหรือการละเว้น และ
2.    ผู้ให้บริการละเมิดการยืนยัน การรับประกัน หรือข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
การดำเนินงานใดๆ ที่ผู้ให้บริการยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทไม่มีส่วนในความรับผิดชอบในการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการเข้าใจว่าการใช้ Logisty Platform นั้นอาจจะพบกับบุคคลที่สามซึ่งอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ และผู้ให้บริการใช้ Logisty Platform ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
4.7 ประกันชีวิต
ในการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานเนื่องจากการเลิกจ้างตามกฎหมาย การทำประกันอุบัติเหตุ หรือการทำประกันในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงานตามสมควรถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทมีนโยบายในการจำกัดความรับผิดเพียงพอที่จะป้องกัน บริษัท และบุคลากร หุ้นส่วน สมาชิก จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ให้บริการหรือบุคคลากรของผู้ให้บริการ
4.8 เงื่อนไขและการสิ้นสุดข้อตกลง
4.8.1 เงื่อนไข 
ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตาม ณ วันที่ดำเนินงานโดยผู้ให้บริการ 
4.8.2 การสิ้นสุดข้อตกลง
บริษัทและผู้ให้บริการอาจทำการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้และมีผลทันทีเมื่อมีการแจ้งเตือนด้วยหนังสือหรืออีเมลไปยังบุคคลอื่น ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นเหตุให้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง การสิ้นสุดข้อตกลงอาจประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำหรือการละเมิดที่กำหนดไว้ชัดเจนในสัญญาฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการไม่สามารถดำเนินงานที่ได้ทำการจองผ่าน Logisty Platform ได้สำเร็จหรือ ผู้ให้บริการยกเลิก หรือเลื่อนงานที่ทำการจองผ่าน Logisty ในกรณีที่มีข้อพิพาทข้างต้นนั้นบริษัทถือเป็นการสิ้นสุดข้อตกลงและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
4.8.3 พันธะผูกพันผู้ให้บริการเมื่อมีการสิ้นสุดข้อตกลง
เมื่อมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดข้อตกลงไม่ว่าโดยสาเหตุใด 
1.    ผู้ให้บริการต้องดำเนินงานที่ทำการจองไว้แล้วผ่าน Logisty Platform ให้สำเร็จ
2.    ผู้ให้บริการต้องชำระค่าใช้บริการที่ค้างอยู่ให้กับบริษัท (ถ้ามี)
3.    ภายใน 10 วันหลังจากการสิ้นสุดข้อตกลงหรือข้อตกลงอื่นที่ระบุไว้ให้จดหมาย ผู้ให้บริการต้องคืนทรัพย์สินที่บริษัทเป็นเจ้าของ (ถ้ามี) และ
4.    เขียนจดหมายถึงบริษัท ชี้แจงว่าผู้ให้บริการได้ดำเนินตามข้อตกลงที่เขียนไว้ในข้อ 4.8.4
4.9 นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ
ผู้ให้บริการเข้าใจว่าการดำเนินงานนั้น ผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลส่วนตัวของผู้รับริการ และผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงสถานที่ตั้ง สินค้า หรือทรัพย์สินของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการยอมรับและตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดทางการเงิน ฯลฯ ของผู้รับบริการให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นได้แต่รับคำสั่งจากศาลหรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการยังยอมรับอีกว่าจะไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถ่ายรูป การบันทึกเสียง การถ่ายวีดีโอ ของผู้รับบริการหรือทรัพย์สินของผู้รับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการเผยแพร่รูป หรือวีดีโอ ผู้ให้บริการเข้าใจและยอมรับว่า การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เป็นการสิ้นสุดข้อกำหนดฉบับนี้
4.10 ภาษี
ท่านตกลงว่าข้อตกลงนี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร ค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีใดๆ อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาใดก็ได้ ท่านตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของท่านในการทำทุกอย่างที่จำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือและ/หรือปกป้องบริษัทในการเรียกร้องหรือตรวจสอบภาษี การชำระภาษี หรือการคืนเงินในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่จ่ายหรือที่ต้องชำระภายใต้บริการนี้ภายใต้ข้อตกลงนี้
4.10 ค่าปรับสำหรับผู้ให้บริการ
ในกรณีที่เกิดการยกเลิกงานโดยผู้ให้บริการหรือผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามที่ตกลงไว้กับผู้รับบริการและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการต้องเสียค่าปรับจำนวน 1,000 บาทต่องาน (หนึ่งพันบาทถ้วน) ยกเว้นผู้รับบริการแสดงความจำนงค์ต่อบริษัทขอไม่รับค่าเสียหาย
4.11 ผลประโยชน์ที่ขัดกัน
ผู้ให้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันจะเป็นผลให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผู้รับบริการไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ผู้ให้บริการตกลงที่จะไม่เริ่มต้นหรือตอบรับการว่าจ้างโดยตรงจากคู่ค้าของผู้รับบริการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้ให้บริการได้ทำงานให้ผู้รับบริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้ให้บริการตอบรับการว่าจ้างโดยตรงจากคู่ค้าของผู้รับบริการให้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้และผู้ให้บริการตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยจำนวนร้อยละ 20 ของรายได้ที่เกิดขึ้นของผู้ให้บริการต่อคู่ค้านั้นให้ผู้รับบริการภายใน 30 วัน

bottom of page